Skip to main content
Home - Visie - Personeel

Personeel

Personeel en Kwaliteit Kinderopvang

01 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (hierna wet IKK) ingegaan. Deze wet moet eraan bijdragen dat de kwaliteit van de kinderopvang nog verder verbetert. Wat houdt deze nieuwe wetgeving in? We zetten het voor u op een rij:

De ontwikkeling van het kind staat centraal

De wet IKK vereist dat pedagogisch medewerkers alle kinderen ‘in beeld’ hebben. Dit houdt in dat onze pedagogisch medewerkers de kinderen structureel volgen in hun ontwikkeling. Ze leveren een bijdrage aan deze ontwikkeling, dagen de kinderen uit en stimuleren hen in het zetten van een volgende stap.
Mentor Ieder kind heeft een mentor. Dit is ten alle tijden uw aanspreekpunt van de groep van uw kind. De mentor volgt de ontwikkeling van uw kind en bespreekt deze waar nodig met u als ouder. Uiteraard kunt u ook altijd bij de andere pedagogisch medewerkers terecht als u vragen heeft.

Veiligheid en gezondheid

Volgens de wet IKK moet het kinderdagverblijf met een actueel beleid werken voor Veiligheid en Gezondheid. Wij werken met een beleid dat continue in beweging is. Medewerkers worden hier actief bij betrokken en leveren een bijdrage. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van Het Paleisje staan de mogelijke risico’s beschreven. Hierin staan alle maatregelen die wij nemen om risico’s te voorkomen of te beperken.
EHBO De nieuwe wet vereist dat er op elke locatie minstens één persoon aanwezig is die over een diploma kinder-EHBO beschikt. Er zijn per vestiging alle dagen meerdere medewerkers aanwezig die een EHBO certificering hebben. Ook zijn op alle dagen dat Het Paleisje is geopend, meerdere medewerkers aanwezig met een BHV certificaat.

Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk

De wet IKK verlangt dat er per groep twee vaste gezichten voor 0-jarigen zijn. Op de dagen dat uw kind bij de kinderopvang is, is minimaal één van deze twee medewerkers aanwezig. Tijdens intake gesprekken vertellen wij u wie de vaste gezichten zijn en wie de mentor van uw kind wordt. Per dag mag er maximaal 3 uur worden afgeweken van de Beroepskracht-kindratio (de verhouding van het aantal pedagogisch medewerkers ten opzichte van het aantal aanwezige kinderen). Tijdens deze momenten wordt minimaal de helft van de vereiste medewerkers ingezet. De tijden waarop afgeweken mag worden, verschillen per locatie. Meer informatie hierover kunt u vinden in het pedagogisch beleid van uw vestiging.

Kinderopvang, een vak apart

Taaleis De wet IKK vereist dat alle pedagogisch medewerkers over mondelinge taalvaardigheden op niveau 3F beschikken. Tot 2023 hebben kinderopvangorganisaties de tijd om medewerkers een certificering te laten behalen. De meeste medewerkers van Het Paleisje voldoen al aan deze eis. Bevoegde medewerkers Sinds 1 januari 2018 moeten alle medewerkers, die werkzaam zijn bij een BSO-groep, bevoegd zijn. Bij Het Paleisje werken uitsluitend gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De medewerkers hebben minimaal een opleiding op MBO niveau 3. Wij hebben medewerkers in dienst die met veel liefde voor de kinderen en veel plezier in hun vak op de groep staan. Onze medewerkers dragen iedere dag zorg voor de voorwaarden waaronder een kind zich kan ontwikkelen door structuur, veiligheid en vertrouwen te bieden. Daarnaast hebben zij oog voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en fasen van kinderen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen door middel van nieuw spelmateriaal, activiteiten en uitdagingen. Voordat een pedagogisch medewerker bij Het Paleisje in dienst komt, wordt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd en overlegd. Deze VOG wordt continu gescreend door het Justitieel Documentatie Systeem, waarbij in de gaten wordt gehouden of de pedagogisch medewerkers nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Opleidingsplan De nieuwe wet verlangt van kinderopvangorganisaties dat zij een opleidingsplan opstellen voor hun pedagogisch medewerkers. De wetgeving en onze ouders stellen steeds hogere eisen aan kinderopvangorganisaties en dus ook aan onze pedagogisch medewerkers. Om hieraan te voldoen hebben wij een online leeromgeving genaamd e-schoolkinderopvang.nl. We hebben in deze nieuwe leeromgeving modules die mogelijkheden bieden voor gezamenlijk leren. Leren doe je binnen de kinderopvang idealiter niet alleen, maar in een sociale context samen met je collega’s. Vanuit deze visie is de leeromgeving dan ook opgebouwd. Binnen het opleidingsaanbod zitten daarom praktijkopdrachten die door medewerkers alleen, maar ook samen kunnen worden uitgevoerd. Gezamenlijk leren geeft versterking in het rendement van de scholing en geeft mogelijkheden voor een goede borging van de resultaten binnen Het Paleisje. Immers, het leren staat in dienst van de specifieke ontwikkeldoelen op het gebied van (pedagogische) kwaliteit en personeelsbeleid. Er zijn tevens een aantal wettelijk verplichte trainingen die worden aangeboden, namelijk:
  • BHV
  • EHBO
  • Meldcode Kindermishandeling
  • Aandacht functionaris
  • 3F taal certificering (dit heeft een doorlooptijd tot 2023)
  • Werken met baby’s in de kinderopvang (goedgekeurd voor de wet IKK, dit heeft een doorlooptijd tot 2023)
  • Praktijkopleider (in samenwerken met SBB)
Medewerkers in opleiding Stagiaires en medewerkers in opleiding mogen nog maar beperkt ingezet worden. Alle stagiaires bij kinderopvang Het Paleisje staan boventallig, zij worden niet meegerekend met de Beroepskracht -kindratio. Bij de medewerkers in opleiding houden wij ons aan het aantal uur dat zij wettelijk ingezet mogen worden.

Vertrouwde gezichten

We streven er te allen tijde naar om zoveel mogelijk continuïteit op de groepen te bieden. Het komt echter wel eens voor dat pedagogisch medewerkers ziek zijn of op vakantie gaan. In dit geval werken wij enkel met vertrouwde gezichten die deel uitmaken van Het Paleisje. Zij zijn bekend met onze visie en ons beleid en voelen zich als een vis in het water wanneer zij komen invallen.
Openingstijden
Iedere werkdag van 07.00 tot 19.00 uur
Bereken uw netto maandbedrag
Vraag een rondleiding aan!
Inschrijven